KVKK BİLGİLENDİRME METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI (AYDINLATMA METNİ)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel bilgileriniz sadece ilgili Kanun kapsamında izin verilen hallerde ve aşağıda açıklandığı çerçevede Gasterm Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek veya devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işbu kanunda sayılan şekillerde islenebilecek ve kullanılabilecektir. Satış̧ sözleşmesini imzalayarak, sözleşmenin ayrılmak bir parçası olan işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikasında belirtilen şartları okuyup anladığınızı kabul etmektesiniz.

1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. Maddesinde Anayasal güvence altına alınmıştır. Düzenlemede Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Bu nedenle 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. Süreç̧ içerisinde kanunda ön görülen yönetmeliklerle ve tebliğler ile kanunun kapsamı genişletilmiş̧ ve uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu kanun ve ilgili yönetmeliklere Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir. (https://www.kvkk.gov.tr/) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin islenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin kullanabilecekleri yasal hakları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İslenmesi ve İsleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ön görülen temel ilkelere uygun olarak ve şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, diğer ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, şirketimizce hizmet, destek, danışmanlık alınan, proje, finansman ortağı olunan şirketlere, alt işverenlerimize, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları sınırlarında gerekli idari ve teknik güvenlik önlemleri almak kaydıyla aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel veriler, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak, şirkete yapılan başvurular, satış̧ ofislerinde yapılacak yazılı başvurular, elektronik ortamda mevcut online başvuru formları ve sözleşme kurulurken gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi yöntemleriyle elde edilmektedir.

5. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yasal haklar

Kişisel veri sahibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirketimize başvurarak;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
• Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

6. Kişisel verilerin silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında söz konusu veriler şirketimiz tarafından kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

7. Kanun kapsamında düzenlenen hakların kullanılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yazılı olarak veya tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklama- larınızı içeren talep dilekçenizi; Rüzgârlı Caddesi Agâh Efendi Sokak 7/38 Altındağ / Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler (kimlik fotokopisi) ile bizzat elden iletebilir, posta yolu ile gönderebilir veya info@gasterm.com.tr adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

• Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. E-posta gönderen ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır.
• Aşağıda verilen tabloda başvuru yöntemleri ve adresler açıkça belirtilmiştir.

Saygılarımızla,
Gasterm Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi


BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU ADRESİ

AÇIKLAMA

Şahsen

Rüzgârlı Caddesi Agâh Efendi Sokak 7/38 Altındağ / Ankara

Başvuru Sahibinin aşağıdaki başvuru adresine bizzat gelerek, kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması mümkündür.

Noter Vasıtasıyla Tebligat İle

Tebligat zarfında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

İadeli Taahhütlü Mektup İle

Kimliğinizi tespit edici belgeler eklenmelidir ve tebligat zarfında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

E-posta Yolu İle

info@gasterm.com.tr

Başvuru Sahibi tarafından, E - Postanın konu kısmında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.